Dịch vụ nhân sự và tính lương

Tuyển dụng và giữ chân các nhân viên tài năng là một trong những chìa khóa kinh doanh thành công của doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệp và am hiểu văn hóa tại địa phương, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng các nhân viên tài năng và các chính sách nhân sự, đãi ngộ để giữ các nhân viên tài năng cũng như phù hợp với pháp luật Việt Nam.


Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chính sách nhân sự, thang bảng lương phù hợp với công ty mẹ ở nước ngoài và phù hợp với các quy định hiện hành tại Việt Nam đồng thời sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu và phù hợp với nhân viên của doanh nghiệp. Các chuyên gia của chúng tôi giúp đảm bảo rằng các chính sách này được thực hiện đầy đủ trong hợp đồng lao động và sổ tay nhân viên.

Chúng tôi sẽ cập nhập thường xuyên cho doanh nghiệp những thay đổi trong chính sách nhân sự, tiền lương, các quy định về bảo hiểm bắt buộc cũng như các rủi ro trọng yếu ảnh hướng đến doanh nghiệp do các thay đổi này và khuyến nghị các giải pháp phù hợp để giảm thiếu hoặc triệt tiêu các rủi ro.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lập và chi trả lương cùng với các khoản bảo hiểm bắt buộc cũng như thuế hàng tháng cho doanh nghiệp, đảm bảo các khoản chi trả, các báo cáo được lập và nộp cho cơ quan chức năng kịp thời và phù hợp với các quy định hiện hành tại Việt Nam.