Các vấn đề về tài chính, kế toán

Các vấn đề nóng về kế toán, thuế sẽ trình bày các ý kiến và nhận định của các chuyên gia về các chủ đề về thuế và kế toán được nhiều doanh nghiệp quan tâm.


Các ý kiến, phân tích và nhận định chuyên sâu của các chuyên gia sẽ giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn các chủ đề nóng này và giúp doanh nghiệp áp dụng vào thực tế doanh nghiệp của mình một cách đúng đắn.
  • Các ấn phẩm gần nhất

  • Tổng hợp các thay đổi chính sách thuế năm 2014-2015 Tài liệu PDF