Dịch vụ kế toán


Dịch vụ kế toán của chúng tôi rất toàn diện, đáp ứng tất cả các yêu cầu của doanh nghiệp như xây dựng chính sách tài chính kế toán, lập sổ sách và báo cáo kế toán tài chính phù hợp với yêu cầu của Việt Nam và tập đoàn; lập báo cáo tài chính hợp nhất kinh doanh hoặc Báo cáo tài chính quản trị, báo cáo phân tích phục vụ cho việc quản lý của Ban Giám đốc theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực kế toán quốc tế hoặc theo chuẩn mực kế toán Mỹ…;


Các dịch vụ kế toán được chúng tôi cung cấp:


-          Dịch vụ lập hóa đơn, nhập liệu, tính lương và ghi nhận sổ sách;
-          Dịch vụ lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán và dữ liệu kế toán;
-          Dịch vụ kế toán trưởng;
-          Dịch vụ lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế hàng tháng;
-          Hoàn thiện sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trước kiểm toán;
-          Hoàn thiện sổ sách kế toán trước thanh tra và quyết toán thuế;
-          Dịch vụ tư vấn cung cấp phần mềm kế toán;
-          Dịch vụ chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS và US GAAP.