Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mới

  • 02/06/2015 12:14:06

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài Chính ban hành thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mới.


Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 và áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính từ năm 2015 trở đi và thay thế cho QD 15/2006/QD-TT và ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.Theo đó, chế độ kế toán doanh nghiệp mới sẽ:

1. Phù hợp với thực tiễn, hiện đại và mang tính khả thi cao;
2. Tôn trọng bản chất hơn hình thức;
3. Tính linh hoạt cao, đáp ứng nhu cầu quản lý doanh nhiệp và cung cấp thông tin ra quyết định cho doanh nghiệp;
4. Phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế...
____________________________________________________
Xem chi tiết và download bản tóm tắt nội dung của Thông tư tại đây 

Tóm Tắt Thông Tư 200/TT-BTC