CÁC THAY ĐỔI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/07/2015

  • 24/05/2015 11:49:391. Luật hóa việc dùng mã số thuế làm mã số doanh nghiệp;


2. Bãi bỏ nhiều quy định không có khả thi trong luật cũ như quy định cấm một người đã làm Giám đốc (Tổng Giám đốc) công ty cổ phần không được làm Giám đốc (Tổng Giám đốc) Công ty khác;


3. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ cần thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;


4. Nội dung Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (CNĐKDN) chỉ còn 4 mục so với 10 mục như trước đây (bỏ nội dung quy định về ngành nghề kinh doanh, danh sách cổ đông sáng lập, Chi nhánh, Văn phòng dại diện, Địa điểm kinh doanh .v.v.). Bên cạnh đó, luật cũng đã bỏ việc ghi ngành nghề kinh doanh trong Giấy CNĐKDN; bỏ việc xác định vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề .v.v.


5. Bãi bỏ quy định Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy CNĐKDN. Vì vậy, các nhà đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh tại Việt Nam sẽ phải tiến hành 2 thủ tục, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau đó sẽ thành lập doanh nghiệp;


6. Cho phép Công ty TNHH một thành viên được giảm vốn điều lệ và cũng có quy định về việc xác định, đăng ký vốn thực của doanh nghiệp;


7. Giảm tỷ lệ dự họp từ 65% xuống còn 51% theo đó khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được diễn ra;


8. Không bắt buộc các công ty cùng loại mới được sáp nhập, hợp nhất chia, tách. Bên cạnh đó, luật cũng quy định rõ ràng về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như trình tự thủ tục, hồ sơ để tiến hành thủ tục này;


Download đầy đủ nội dung Luật Doanh Nghiệp 2014 tại link sau:

Luật Doanh Nghiệp 2014